Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede arbeidsprosesser knyttet til utvikling og endring av offentlige tjenester. Lederne får trening i å se sammenhengen mellom seg selv i relasjon til kollegaer, medarbeidere, team/avdelinger og helheten. De får innsikt i hvordan de kan identifisere og forstå krefter og motkrefter som oppstår i alle organisasjoner og hvordan de kan anvende egen analyse som grunnlag for håndtering.  

En bok om organisasjoner handler ikke om organisasjoner. Den handler om kjærlighet, hat, sjalusi, kameratskap, ambisjoner, lidenskap og glede. Det har vært og vil alltid være det vi mennesker er mest opptatt av. Fritt etter Herbert Simon.

Programmene går over 6 samlinger på totalt 13 dager og kvalifiserer til 30 studiepoeng ved Høgskolen i Innlandet (HINN). I programmene vektlegges trening i:

 • Å identifisere, analysere og håndtere ulike faglige, politiske, økonomiske og følelsesmessige prosesser i grupper, mellom grupper, i hele organisasjonen og i forhold til omgivelsene.
 • Å etablere og lede hensiktsmessige arbeidsprosesser med vekt på samhandling og kompetansedeling.
 • Utvikle autoritet og identitet i egen lederrolle
 • Å møte og å håndtere uforutsigbare situasjoner
 • Å utvikle lederstrategier for endrings-, omstillings- og fornyelsesprosesser

I en egen brosjyre finner du mer informasjon om programmene. 

Åpne og lukkede programmer

Vi har to typer programmer; åpne og lukkede. 

De åpne programmene finner sted på idylliske Refsnes Gods på Jeløya ved Moss. Programmet er åpent for ledere fra kommuner i hele landet. Her får deltakerne anledning til å treffe ledere som er opptatt av egenutvikling og trening knyttet til å forstå og arbeide med kompleksiteten i endrings- og utviklingsarbeid.  Programmet har opptak en gang pr år. I 2019 er første samling 4. mars. Mer informasjon om programmet finner du her LAP I. I 2018 åpnet vi også for at deltakere som har tatt eksamen på LAP I, kan ta en fordypning, dvs LAP II samtidig med LAP I. Vår erfaring så langt er at dette er en berikelse for deltakere både på LAP I og LAP II. Nærmere informasjon om LAP II finner du her.

Kontaktperson og fagansvarlig for programmet er: Kjell Dahl, tlf: 915 46 441. 

De lokale programmene utvikles i samarbeid med oppdragsgiver og tilpasses lokale behov og utfordringer. Det betyr at utfordringer som for eksempel arbeid med arbeidsgiverstrategi, nedskjæringer, budsjettprosesser, omorganiseringer osv., kan legges inn og arbeides med gjennom programmet. Da jobber vi med å utforske hvilke type arbeidsformer og strukturer som skal støtte opp under arbeidet. Beslutninger tas i kommunens egne fora. 

Kontaktpersoner for det lukkede programmet er:

 • Elisabeth Johansen, tlf: 901 81 558 
 • Jan Alm Knudsen, tlf: 915 13 779.

Evaluering av programmene

 Molde kommune har gjennom en fireårsperiode hatt over 200 ledere på LAP. Programmet ble evaluert og konklusjonen er at programmet har gitt:

 • Bedre møter
 • Større forståelse for kommunens utfordringer og særpreg
 • Kobling mellom Lean og god ledelse
 • Kulturutvikling 
 • Bedre evne til å jobbe systematisk og strategisk

Mer informasjon finner du i Rapporten fra Molde.

Veiledning og coaching av individer og grupper i forbindelse med LAP

Vi har god erfaring med å tilby rådmannens ledergruppe veiledning og coaching parallelt med et lederutviklingsprogram. Det gir topplederne anledning til å utforske erfaringer fra samlingene. Felles refleksjon gjennom veiledning styrker dem i rollen som ledere av det utviklingsarbeidet som følger med et lederutviklingsprogram. Veiledning - coaching blir en arena der de får trening i å snakke sant og uten skam om lederutfordringer. Dermed legges grunnlaget for felles forståelse for hva som må til for å skape merverdi og ønsket utvikling i organisasjonen som helhet. 

 

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring...

  Les mer …