Lederskap AS er et konsulentfirma med seks partnere som har offentlig sektor, som sitt oppdragsområde. I fellesskap har vi definert et samfunnsoppdrag som er ledende for vår virksomhet. 

Samfunnsoppdraget kjennetegnes ved:

Utvikling av lederskap i offentlig sektor

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at offentlige organisasjoner leverer gode tjenester til sine innbyggere. En forutsetning for at offentlig sektor skal klare sitt samfunnsoppdrag, er god ledelse. Lederskap AS har derfor spesialisert seg på ledelse i offentlig sektor.

Samfunnsoppdraget løses gjennom:

 •  Lederutviklingsprogrammer som er formelt kompetansegivende og gir studiepoeng

Vi har et formelt samarbeid med Høgskolen i Innlandet (HiNN). I samarbeidet er begge parter forpliktet til å integrere og dele kompetanse for felles utvikling av fag og programmer. Deltakere i våre lederutviklingsprogrammer har derfor muligheter til studiepoeng på masternivå. 

 • Ledelse som møte mellom mennesker

Vi anvender metoder basert på systemisk forståelse av organisasjoner der vi oppfatter organisasjoner som en del av et system i kontinuerlig dynamisk bevegelse. Vi betrakter derfor ledelse som mer enn en akademisk øvelse og teknisk innsikt. For oss er ledelse også møter mellom mennesker. Ledelse krever derfor mellommenneskelig innsikt, forståelse og ferdigheter i prosesser i og mellom individer, grupper og organisasjoner.

 • Gir trening i å se seg selv i samspillet med andre

Lederne skal få trening i å se sammenheng mellom seg selv i relasjon til sine kollegaer og medarbeidere, egne team/avdelinger og helheten, og de skal få metoder for hvordan de kan komme fra del til helhet.

 • Lokalt tilpasset organisasjonsutvikling

Ingen organisasjoner eller prosesser er like. Vi jobber derfor tett sammen med våre oppdragsgivere og anser lokal kultur og lokale rammebetingelser som avgjørende for å lykkes. Design og utvikling av programmer skjer gjennom prosesser der vi sammen med oppdragsgiver avklarer mål og forventinger, utvikler gode og kraftfulle spørsmål og identifiserer interessenter og framdrift. Disse prosessene er utgangspunkt for valg av metoder og tilnærming i arbeidet.

 • Egen fagutvikling

I tillegg til å være konsulentselskap er vi et institutt som fremmer forskning og dokumentasjon av kommunale ledelse- og læringsprosesser. Vi har blant annet etablert følgeforskning på våre lederutviklingsprogrammer og dokumenterer vårt arbeid gjennom bøker. Fra 2011 har partnerne i Lederskap AS skrevet fem bøker om ledelse og læring:

2018 Ballo Ø. og Dahl K. (red): Broen mellom ledelse og læring. Fagbokforlaget

2015 Knudsen J.A. og Unstad M.E: Lederen som konflikthåndterer. Kommuneforlaget.

2015 Dahl K: Når frykten styrer på arbeidsplassen. Kommuneforlaget.

2014 Ballo Ø. mfl: Samhandling - gevinst eller tap. Kommuneforlaget.

2011 Bendixen G. mfl: Ledelse - å lede mennesker. Kommuneforlaget.

 

 Verdigrunnlag

 • Åpenhet     Vi tilstreber gjennomsiktighet i alt vi gjør.
 • Raushet     Vi deler kunnskap med alle som ønsker det. Vi viser omsorg for hverandre.
 • Tydelighet Vi er direkte i kommunikasjonen. Vi sier fra når vi mener noe bør tas tak i.

 

Våre konsulenter

Lederskap as ble etablert i 2012 og består av seks partnere som i mange år samarbeidet om lederutvikling, men fra ulike selskaper. Etablerigen av Lederskap AS var begrunnet i et felles ønske om å videreutvikle våre metoder og utvikle visjonen om vårt samfunnsoppdrag. 

Her er våre konsueltner:

Elisabeth Johansen, daglig leder      

elisabeth johansen Elisabeth har solid erfaring fra styre- og strategiarbeid, ledelse og organisasjonsutvikling, samt kurs og prosjektledelse. Hun har ledet komplekse organisasjoner, fortrinnsvis i offentlig sektor. Elisabeth er vernepleier, sertifisert veileder og har flere års videreutdanning innen ledelse med eksamen i kvalitetsledelse og tverrfaglig arbeid.

 

Kjell Dahl, styreleder

kjell dahlKjell har lange erfaring både som leder, konsulent, underviser og forsker. Han er i dag er en av nestorene innenfor offentlig ledelse i Norge. Han kjenner offentlig sektor, særlig kommunene i Norge, med deres kultur og historie. På en oversiktlig og klar måte deler han av sin kunnskap både muntlig og skriftlig. Kjell formidler innsikt om menneskelig samhandling på en inspirerende og utfordrende måte. 

 

 Marit Elise Unstad, partner

marit e unstadMarit er sosiolog og coach med bred erfaring i å veilede enkeltpersoner og grupper i utvikling av seg selv og organisasjonen de er en del av. Hun styrker deltakerne i egenrefleksjon, selvinnsikt og synliggjør deres mulighetsrom. Hun bruker også coaching for å bistå i utvikling av visjoner, strategier og handlinger. 

 

 Inger Kristin S Fjell, partner

inger k skarpholt fjeldInger har spisskompetanse på oppbygging av virksomheter med vekt på utvikling av samarbeidsrelasjoner med brukerfokus. Hun skaper arenaer for samhandling og etablere samarbeid på tvers av fagprofesjoner. I dag er hun rådmann, men deltar fortsatt med maks ett program i året. Hun vil gjerne fortsette å være en del av oss, fordi hun "vet at metodene og arbeidsformene virker", som hun sier. 

 

Øystein Ballo, partner

oystein balloØystein har spisskompetanse på organisasjonslæring og arbeider for tiden med en doktorgrad på temaet. Han er opptatt av nærhet til praksis og gir kundene metoder og verktøy for utvikling, innovasjon og læring    i  organisasjonen. Øystein har spisskompetanse på organisasjonslæring. 

 

  

 Jan Alm Knudsen, partner

jan alm knudsenJan har spisskompetasne på offentlig sektor, med særlig innskt i store og komplekse utviklings- og organisasjonsprosesser, lederutvikling, konflikthåndtering og samhandling mellom politikk og administrasjon. Han var med å etablere KS-Konsulent AS (KS-K). Med sine erfaringer skaper Jan levende innledninger og bidrar med eksempler i utvikling av gode arbeidsprosesser.

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring...

  Les mer …