Lederskap as bidratt i flere år bidratt med lederutvikling og lederstøtte i Molde kommune. Nå er arbeidet evaluert.

 Her kan du lese evalueringsrapporten Evalueringsrapport Molde

Noen av konklusjonene i rapporten er:

Bedre møter og arbeidsprosesser

Programmet har bidratt til bedre møter og arbeidsprosesser. Lederne mener de er bedre i stand til å analysere og forstå motstand og de har en tydeligere ledelsesutøvelse. Møtene har mindre preg av «oppgulp og repetisjon av utsendt informasjon» og mer tid til erfaringsdeling og aktivitet.

Større forståelse for kommunens utfordringer og særpreg

Lederne melder også at de har utviklet større forståelse for kommunens utfordringer og det er skapt en aksept for at de jobber i en folkevalgt styrt organisasjon. Utsagnet må ses i sammenheng med at kommunen har hatt en økonomisk sett vanskelig tid der de har måttet foreta omfattende grep i drift for å få endene til å møtes.

Koblinger til Lean

Mål og oppgaver er blitt tydeligere for lederne. Det er derfor også utviklet koblinger mellom Lean og god ledelse. Lederne involverer mer og er trygge i bruk av dialogformer.

Kulturutvikling

Kulturutvikling er skapt gjennom etablering av et felles begrepsapparat. Lederne bruker aktivt faglige referanser fra studiet og de er trent og vant med å bli utfordret på refleksjon over egen praksis. 

Strategisk ledelse

Toppledelsen melder at organisasjonen har utviklet bedre evne til å jobbe systematisk, strategisk og følge opp det som blir sagt.

Evaluering som metode for inspirasjon og læring

I oppsummeringen påpeker Ålmo at selve evalueringen har gitt retning til hvordan kommunen kan foreta evalueringer på andre områder. Metodene i evalueringen skapte en setting der deltakerne bidro med ideer og refleksjon som igjen ga ideer og inspirasjon til videre arbeid.

 

I Molde har vi bistått kommunen med:

Ledergruppeutvikling

Vi har ledet arbeidet med å øke kompetansen i ledergruppefungering / skape effektive ledergrupper i flere sektorer.  Disse prosessene har ofte gått over fra 6 til 12 måneder med samlinger hver måned.

Individuell lederstøtte

Det er et åpent tilbud til enhetsledere om å motta veiledning innenfor et begrenset antall timer.  Det kan ofte være en kombinasjon av ledergruppearbeid og individuell støtte.

Hyppighet har variert, men noen har benyttet anledningen en gang i måneden.

Undervisning

Som et ledd i den samlede kompetanseutvikling av lederskapet i Molde kommune er det avholdt felles undervisningsdager.  Lederskap as har holdt noen av disse undervisningsdagene på temaene: autoritet i lederrollen og forholdet person – profesjon.

 Lederutviklingsprogrammet Ledelse av prosesser

 Det fjerde lederutviklingsprogrammet Ledelse av prosesser  ble avsluttet i januar2016.  I april 2016 starter 40 deltakerne trinn to av Ledelse av prosesser. Programmet er rettet mot toppledelsen og enhetslederne. I september 2016 starter Molde og Kristiansund i fellesskap et nytt program av Ledelse av prosesser trinn en.  

 

 

 

 

Aktiviteter og nyheter
 • Empowerment i arbeidslivet

  Vår samarbeidspartner på HINN, Stein Amundsen, har kommet med en ny bok: Empowerment i...

  Les mer …

 • LAP 2020

  Ledelse av prosesser (LAP) 2020 er nå åpnet for påmelding. LAP del 1 og LAP del 2 samkjøres. Det betyr at...

  Les mer …

 • Norsk Kulturskoleråd

  Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet (HINN) og Lederskap AS har inngått en rammeavtale om å...

  Les mer …