LEDERSKAP AS Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling er avviklet.Lederutviklingsprogrammet Ledelse av prosesser (LAP) videreføres i Høgskolen i Innlandet (HINN)

Lederskap AS gjennomførte 12.12.2019 en planlagt avvikling av selskapet.

 

Vårt lederutviklingsprogram Ledelse av prosesser (LAP) 1 og 2 videreføres i et nært og forpliktende samarbeid med Høgskolen i Innlandet (HINN). Se mer informasjon om studietilbudene:


LAP 1:
www.inn.no/lap1

LAP 2: www.inn.no/lap2


Tidligere partnere i Lederskap AS har inngått samarbeidsavtale med INN i den videre gjennomføringen av Ledelse av prosesser.

Kjell Dahl

Kjell har lang erfaring både som leder, konsulent, underviser og forsker. Han er i dag er en av nestorene innenfor offentlig ledelse i Norge. Han kjenner offentlig sektor, særlig kommunene i Norge, deres kultur og historie godt. På en oversiktlig og klar måte deler han av sin kunnskap både muntlig og skriftlig. Kjell formidler innsikt om menneskelig samhandling på en inspirerende og utfordrende måte.
915 46 441 / kd@dahl-johnsen.no

Øystein Ballo

Øystein har spisskompetanse på organisasjonslæring og arbeider for tiden med en doktorgrad om temaet. Han er opptatt av nærhet til praksis og gir kundene metoder og verktøy for utvikling, innovasjon og læring i organisasjonen.
481 58 955 /
ballo-virksomhet@oyba.no

Inger Fjeld

Inger har spisskompetanse på oppbygging av virksomheter med vekt på utvikling av samarbeidsrelasjoner med brukerfokus. Hun skaper arenaer for samhandling og etablere samarbeid på tvers av fagprofesjoner. I dag er hun rådmann, men deltar fortsatt i ett program per år.
481 71 012 / ingerskarpholtfjeld@gmail.com

Marit Unstad

Marit er sosiolog og coach med bred erfaring i veiledning av enkeltpersoner og grupper i utvikling av seg selv og organisasjonen de er en del av. Hun styrker deltakerne i egenrefleksjon, selvinnsikt og synliggjør deres mulighetsrom. Hun bruker også coaching for å bistå i utvikling av visjoner, strategier og handlinger.
415 77 256 /
unstadutvikling@gmail.com

Elisabeth Johansen 

Elisabeth har bred erfaring fra styre- og strategiarbeid, ledelse og organisasjonsutvikling, samt kurs og prosjektledelse. Hun har ledet komplekse organisasjoner, fortrinnsvis i offentlig sektor. Elisabeth er vernepleier, sertifisert veileder og har flere års videreutdanning innen ledelse samt eksamen i kvalitetsledelse og tverrfaglig arbeid.
901 81 558 / ejoradgivning@gmail.com

 

Arbeidsmetoder:

Vi og HINN anvender metoder basert på systemisk forståelse av organisasjoner, der vi oppfatter organisasjoner som en del av et system i kontinuerlig dynamisk bevegelse. Vi betrakter ledelse som mer enn en akademisk øvelse og teknisk innsikt. For oss er ledelse også møter mellom mennesker. Ledelse krever derfor mellommenneskelig innsikt, forståelse og ferdigheter i prosesser i og mellom individer, grupper og organisasjoner.

Ingen organisasjoner eller prosesser er like. Vi jobber derfor tett sammen med våre oppdragsgivere og anser lokal kultur og lokale rammebetingelser som avgjørende for å lykkes. Design og utvikling av programmer skjer gjennom prosesser der vi sammen med oppdragsgiver avklarer mål og forventinger, utvikler gode og kraftfulle spørsmål og identifiserer interessenter og framdrift. Disse prosessene er utgangspunkt for valg av metoder og tilnærming i arbeidet.

 

Partnerne i tidligere Lederskap AS har også gitt ut flere bøker:

2018 Ballo Ø. og Dahl K. (red): Broen mellom ledelse og læring. Fagbokforlaget

2015 Knudsen J.A. og Unstad M.E: Lederen som konflikthåndterer. Kommuneforlaget

2015 Dahl K: Når frykten styrer på arbeidsplassen. Kommuneforlaget

2014 Ballo Ø. m.flSamhandling - gevinst eller tap. Kommuneforlaget

2011 Bendixen G. m.flLedelse - å lede mennesker. Kommuneforlaget

 

 

For videre informasjon om studietilbudet Ledelse av prosesser:

                  Stein Amundsen: stein.amundsen@inn.no 975 68 624

                  Kristin Larsen: kristin.larsen@inn.no 996 41 654