Ringebu kommune gjennomført Veksthus i 2013 for rådmannens ledergruppe og virksomhetslederne.

Evaluering der deltakerne selv lagde spørsmål som de besvarte i ulike grupper.

 1. På hvilken måte har dette studiet bidratt til å trygge deg i rollen som tjenesteleder? 

 • Studiet har bidratt til gode drøftinger i fellesskap. Dette har gitt økt rolleforståelse og bevissthet og igjen økt trygghet. 

2. På hvilken måte har dette studiet endret måten du utøver ledelse på i din praktiske arbeidshverdag?

 • Vi har blitt mer undrende, nysgjerrige og stiller flere spørsmål. Eks: Endret struktur på møteagendaer, økt formalisering på interne prosesser, sjekker ut at oppgaver er forstått, sikrer mer tydeliggjort lederoppgaven og grensene mellom avd.ledere, TL og ansatte.

3. Hvordan har lederutviklingsprosessen utfordret deg som tjenesteleder til å se og utnytte handlingsrommet? 

 • Vi opplever ikke at studiet har utfordret oss på økt utnyttelse av handlingsrommet. Det er mulig dette indirekte har vært sagt – eks. lydighet versus lojalitet.

4. Hvordan har prosessledelsens arbeidsform bidratt til (vår) egen læring? 

 • Arbeidsformen har i stor grad bidratt til egen læring 1. 

5. Gitt at programmet har støttet opp under kommunens mål, ledelse og organisering – på hvilken måte vil dette vises det kommende året i forhold til før programmet startet? 

 • Jobber oss sammen som ledelse, større grad av lojalitet
 • Økt bevissthet rundt helheten
 • Mer tydelighet i alle ledd
 • Drar nytte av hverandre 
 • Økt felles kompetanse 
 • Felles forståelse av begreper. 

6. På hvilken måte har rolle og ansvar blitt tydeliggjort, og i hvilken grad har dette ført til økt trygghet?

 • Økt bevissthet rundt ledelse, skille mellom adm. og ledelse
 • Ser årsakssammenhenger og har økt bevissthet rundt egen væremåte
 • Skapt en ledelseskultur blant TL
 • Rollen som leder har blitt tydeligere
 • Effekt av egen væremåte og hvordan dette forplanter seg ned i organisasjonen 

7. Gitt at vi utnytter handlingsrommet – hvordan vil dette komme til uttrykk for helheten og ved den enkelte tjeneste? 

Helhet: 

 • Aktivt lederforum og bedre aktivitet i ledernettverkene
 • Tenker smartere på løsninger
 • Benytte hverandres kompetanse og har bedre kjennskap til de enkelte tjenester

Ved de enkelte tjenesteenhetene: 

 • Stoltere tjenesteenheter 
 • Inkludere medarbeidere og andre ledere hyppigere
 • Har lov til å lykkes og lov til å ikke lykkes
 • Bedre profilering av de gode sakene.
Aktiviteter og nyheter
 • Boklansering - Broen

  7. mars hadde vi boklansering på Litteraturhuset for boka; Broen mellom læring og ledelse. Boka...

  Les mer …

 • LAP i Gudbrandsdalen

  I Gudbrandsdalen er det nå flere kommuner som skal i gang med et LAP-program i løpet av høsten...

  Les mer …

 • Fryktkultur og mobbing

  Ukeavisen Ledelse hadde fredag 6. oktober, en artikkel om fryktkultur og mobbing på...

  Les mer …